Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Lisansüstü Öğrencileri İçin Kaynaklar

 

Lisansüstü Öğrencilerin Araştırma Süreçlerinde Faydalanabileceği Kaynaklar

 

Araştırma Tasarımı: Nitel ve Nicel Yöntemler (Research Design: Qualitative and Quantitative Methods)
 • BALNAVES, M., CAPUTI, P. (2001). Introduction to Quantitative Research Methods: An Investigative Approach. Sage.
 • BİLGİN, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Siyasal Kitabevi.
 • CRESWELL, J.A. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th. Ed. Sage.
 • GLINER, J.A., MORGAN, G.A., LEECH, N.L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım. Çev: Selahattin TURAN. Nobel Yayıncılık.
 • GÖKÇE, O. (2006). İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Siyasal Kitabevi.
 • MERRIAM, S.B. (2015). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber. Çev: Selahattin TURAN. Nobel Yayıncılık.
 • ÖZDAMAR, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Kaan Kitabevi.
 • PARTINGTON, D. (Ed.) (2002). Essential Skills for Management Research. Sage.
 • PUNCH, Keith F. (2005). Soysal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Çev: Dursun BAYRAK ve diğ., Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • SARUHAN, Ş.C., ÖZDEMİRCİ, A. (2022). Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Araştırmada Yöntem Problemi. Beta Yayınları.
 • SEKARAN, U., BOUGIE, R. (2016). Research Methods for Business. 7th. Ed. Wiley.
 • STOCKEMER, D. (2019). Quantitative Methods For The Social Sciences. Springer.
 • THIETART, R.A. et.al (2001). Doing Management Research: A Comprehensive Guide. Sage.
SPSS, MAXQDA, NVivo
 • AJANDALI, A. (2016). Quantitative Analysis and IBM SPSS Statistics – A Guide for Business and Finance. Springer.
 • CRONK, B.C. (2024). How to Use SPSS: A Step-By-Step Guide to Analysis and Interpretation. Routledge.
 • KUCKARTZ, U., RADIKER, S. (2019). Analyzing Qualitative Data with MAXQDA: Text, Audio, and Video. Springer.
 • NASIR, M.A., BAKOUCH, H.S., JAMAL, F. (2022). Introductory Statistical Analysis with SPSS. Bentham Science Publishers.
 • PALLANT, J. (2020). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS. Open University Press.
 • WAGNER, W.E. (2019). Using IBM SPSS Statistics for Research Methods and Social Science Statistics. Sage.
 • WOOLF, N.H., SILVER, C. (2017). Qualitative Analysis Using NVivo – The Five-level QDA Method. Routledge.
Ölçek Geliştirme (Scale Development)
 • BAŞ, Türker. (2003). Anket, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı.
 • DeVELLIS, R.F. (2017). Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulamalar. Çev: Tarık TOTAN. Nobel Yayıncılık.
 • FIELDS, D.L. (2002). Taking the Measure of Work: A Guide to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis. Sage.
 • KARAGÖZ, Y., BARDAKÇI, S. (2020). Bilimsel Araştırmalarda Kullanılan Ölçme Araçları ve Ölçek Geliştirme. Nobel Yayınları.
Bilimsel Araştırma Yazımı (Scientific Writing)
 • DAY, Robert A. (2005). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır?, Çev: Gülay Aşkar ALTAY, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 10. Baskı.
 • ECO, Umberto. (2017). Tez Nasıl Yazılır? Can Yayınları.
 • STRUNK, W., WHITE, E.B. (2005). The Elements of Style. Penguin Press.
 • TAYŞİR, E.A. (2019). Bu Tez Nasıl Bitecek? İletişim Yayınları.