Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış YL (Organizational Behavior in Healthcare Organizations)

Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış

(Organizational Behavior in

Healthcare Organizations)

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim

Yüksek Lisans Programı

Güz Yarıyılı

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Bu derste, sağlık kuruluşu yönetici adaylarının karşılaşabilecekleri davranışsal sorunların ortaya konulması ve bu sorunların çözümü için ihtiyaç duyabilecekleri davranışsal becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Davranışları oluşturan tutum ve algı gibi kavramların yanısıra; yöneticilerin sıklıkla ihtiyaç duyacakları liderlik, motivasyon, takım çalışması, problem çözme, stres ve çatışma yönetimi, örgütsel değişim, etik davranış ve psikolojik taciz (mobbing) gibi kavramların sağlık kuruluşlarındaki yansımalarının aktarılması amaçlanmaktadır.

Ders İçeriği

 • Örgütsel Davranışa Giriş ve Temel Kavramlar
 • Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi
 • Bireysel Davranışın Psikolojik Yönü: Algılama, Öğrenme, Tutumlar ve Kişilik
 • Duygular ve Duygusal Zeka
 • İletişim ve Beden Dili
 • Sağlık Kuruluşlarında Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları
 • Çalışma Ortamında Motivasyon
 • Sağlık Kuruluşlarında Takım Çalışması
 • Örgüt Kültürü ve Davranışlar Üzerindeki Etkileri
 • Sağlık Kuruluşlarında Stres ve Çatışma Yönetimi
 • Sağlık Kuruluşlarında Etik ve Etik Dışı Davranışlar
 • Psikolojik Taciz (Mobbing) Kavramı ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri
 • Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 30
 • Final Notu: % 70 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

İletişim Platformu

https://groups.yahoo.com/neo/groups/sk_orgutseldavranis/info

(Dersi etkin şekilde izleyebilmek için lütfen üye olunuz)

 

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 12. Baskı, İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2010.
 • GÜNEY, Salih, Örgütsel Davranış, 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
 • ÖZKALP, Enver, KIREL, Çiğdem, Örgütsel Davranış, 5. Baskı, Bursa: Ekin Yayınevi, 2011.
 • ÖZKALP, Enver (Ed.), Davranış Bilimleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, 2012.
 • ROBBINS, Stephen P., JUDGE, Timothy A., Örgütsel Davranış, 14. Basımdan Çeviri, Çev.: İnci ERDEM (Ed.), Ankara: Nobel Yayınevi, 2012.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat, TÜZ, Melek, Örgütsel Psikoloji, 4. Baskı, İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları, 2009.
 • BORKOWSKI, Nancy (Ed.), Organizational Behavior in Health Care, Second Ed., Sudbury: Jones and Barlett Publishers, 2011.
 • BORKOWSKI, Nancy (Ed.), Organizational Behavior, Theory and Design in Health Care, Sudbury: Jones and Barlett Publishers, 2009.
 • BURNS, Lawton Robert, BRADLEY, Elizabeth H., WEINER, Bryan Jeffrey, Shortell and Kaluzny’s Health Care Management: Organization Design and Behavior, Sixth Ed., New York: Delmar, Cengage, 2012.
 • CHAMPOUX, Joseph E., Organizational Behavior: Integrating Individuals, Groups and Organizations, 3rd. Ed., Ohio: Thomson South-Western, 2006.
 • DAFT, Richard L., NOE, Raymond A., Organizational Behavior, Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001.
 • LUTHANS, Fred, Organizational Behavior, 10th. Ed., New York: McGraw-Hill, 2005.
 • ROBBINS, Stephen P., JUDGE, Timothy A., Organizational Behavior, 14th. Ed., New Jersey: Prentice-Hall, 2011.

Ek Okumalar

 • ADLER, Alfred, İnsan Tabiatını Tanıma, Çev: Ayda YÖRÜKAN, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000.
 • ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut, KARADAL, Himmet (Eds.), Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Ankara: İlke Yayınevi, 2008.
 • TEVRÜZ, Suna, ARTAN, İnci, BOZKURT, Tülay, Davranışlarımızdan Seçmeler (Örgütsel Yaklaşım), İstanbul: Beta Yayınları, 1999.
 • TINAZ, Pınar, Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, İstanbul: Beta Yayınları, 2005.