Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management)

İş Sürekliliği Yönetimi

(Business Continuity Management)

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim ve Strateji

Doktora Programı

Bahar Yarıyılı

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

İş Sürekliliği Yönetimi dersi, kuruluşların yaşam süreçleri boyunca faaliyetlerini kesintiye uğratabilecek veya varlıklarını yok edebilecek olaylara karşı yapılması gerekenleri sistematik bir biçimde almak ve farklı boyutlar ile değerlendirmek üzere tasarlanmış bir derstir.

İş Sürekliliği Yönetimi (Business Continuity Management) konusu oldukça kapsamlı bir konu olup, günümüzde tüm kuruluşları yakından ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Konu, sadece mikro ölçekte, kuruluş bazında düşünülmemelidir. Sistem yaklaşımı çerçevesinde, bir kuruluşun yaşadığı ve altından kalkamadığı olaylar, tedarik zincirindeki farklı sektörleri, ülke ekonomisini, bölge ekonomisini ve hatta dünya ekonomisini etkileyebilmektedir. Konuyu sadece ekonomik olarak değerlendirmek yeterli olmayacaktır. Olayın sosyolojik ve psikolojik boyutunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. Acil durum veya afet sonrası yaşanan toplumsal olaylar, sosyolojik boyutlarıyla değerlendirilmelidir. Herhangi bir şekilde bir acil durum olayına veya afete maruz kalanların yaşadıkları travma, kişilerde oldukça uzun vadeli psikolojik etkiler bırakmaktadır. Bu etkilerin boyutlarını ekonomik olarak ölçmek bazen söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla iş sürekliliği konusu aslında mikro ölçekte sadece kuruluşların değil, geniş çapta düşünüldüğünde, makro ölçekte ülke veya dünyayı ilgilendirecek bir konu olarak değerlendirilmelidir.

Ders kapsamında yukarıda belirtilen konuların teorik temellerinin yanısıra, uygulama boyutları da ele alınarak, gerçekleştirilecek ampirik araştırmalar ile teori ve uygulamalar arasındaki ilişkiler de ortaya konulacaktır.

Ders İçeriği

 • Örgütsel Esneklik ve Kırılganlık
 • İş Sürekliliği ile İlgili Kavramlar: Afet, Risk, Acil Durum, Kriz ve İş Sürekliliği
 • Risk Yönetimi
 • Risk Yönetim Süreci
 • Risk Değerlendirmesi ve İş Etki Analizi
 • İş Sürekliliği Yönetimi
 • İş Sürekliliği Planının Oluşturulması
 • İş Sürekliliği Organizasyonunun Oluşturulması
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standartları
 • Kriz Yönetimi ve İş Sürekliliği
 • Kriz Yönetimi Süreci
 • Doğal Afetler, Acil Durum ve Kriz Yönetimi
 • Kriz Yönetiminde İletişim
 • İş Sürekliliğinin Ülkemizdeki Durumu
 • Proje Değerlendirmeleri

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Yıl İçi Etkinlik (Ara Sınav): % 30
 • Final Sınavı: % 70 etkili olacaktır
 • Geçme Not Ortalaması: 75 (2.5/4 – CB)

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

İ.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Kaynaklar

 • AL HOUR, Abdullah, Business Continuity Management: Choosing to Survive, Cambridgeshire: IT Governance Publishing, 2012.
 • BARNES, James C., A Guide to Business Continuity Planning, Chichester: John Wiley & Sons, 2001.
 • BLYTH, Michael, Business Continuity Management: Building an Effective Incident Management Plan, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009.
 • BLYTH, Michael, Risk and Security Management: Protecting People and Sites Worldwide, New Jersey: John Wiley & Sons, 2008.
 • BURTLES, Jim, Principles and Practice of Business Continuity: Tools and Techniques, Rothstein Associates, 2007.
 • DOUGHTY, Ken (Ed.), Business Continuity Planning: Protecting Your Organization’s Life, Boca Raton: CRC Press, 2001.
 • ELLIOTT, Dominic, SWARTZ, Ethne, HERBANE, Brahim, Business Continuity Management: A Crisis Management Approach, 2. Ed., New York: Routledge, 2010.
 • ENGEMANN, Kurt J., HENDERSON, Douglas M., Business Continuity and Risk Management: Essentials of Organizational Resilience, Rothstein Associates, Inc., 1st. Ed., 2012.
 • FULMER, Kenneth L., Business Continuity Planning, Connecticut: Rothstein Associates, 2005.
 • GRAHAM, Julia, KAYE, David, ROTHSTEIN, Philip Jan, A Risk Management Approach to Business Continuity: Aligning Business Continuity with Corporate Governance, Rothstein Associates, 2006.
 • HILES, Andrew (Ed.), The Definitive Handbook of Business Continuity Management, Wiley, 2011.
 • HILES, Andrew, Hiles on Business Continuity: Global Best Practices, Connecticut: Rothstein Associates, 2012.
 • HOPKIN, Paul, Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management, London: Kogan Page, 2010.
 • KLIEM, Ralph L., RICHIE, Gregg D., Business Continuity Planning: A Project Management Approach, Boca Raton: CRC Press, 2016.
 • MARCELLA J.R., Albert J. and STUCKI, Carol Ann, Business Continuity, Disaster Recovery, and Incident Management Planning: A Resource for Ensuring Ongoing Enterprise Operations, The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2004.
 • OLSON, David L., WU, Desheng, Enterprise Risk Management Models, Berlin: Springer, 2010.
 • TOIGO, John, Disaster Recovery Planning: Getting to Business-Savvy Business Continuity, Prentice Hall, 4th. Ed., 2013.
 • TUCKER, Eugene, Business Continuity from Preparedness to Recovery: A Standards-Based Approach, Waltham: Elsevier, 2015.
 • YAZICI, Selim, İş Sürekliliği Yönetimi: Stratejik Bir Değerlendirme, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2013.

Ek Okumalar

 • AKGÜNGÖR, A. Çağlar, 17 Ağustos Depreminde İki Çimento Fabrikası: Bir Afet Sosyolojisi Çalışması, İstanbul: Beta Yayınları, 2011.
 • BERNSTEIN, Peter L., Tanrılara Karşı: Riskin Olağanüstü Tarihi, Birinci Baskı, Çev: Canan Feyyat, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2006.
 • CASTI, John, Herşey Bir Gecede Çökebilir, Çev: Levent GÖKTEM, İstanbul: Optimist Yayınları, 2013.

Web