Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Örgütsel Davranış (Organizational Behavior)

Örgütsel Davranış 

(Organizational Behavior)

İşletme Bölümü

4. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Zorunlu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin iş hayatının her alanında sıkça karşılaşılan örgütsel davranış konuları hakkındaki duyarlılıklarını artırarak, davranış bilimlerinin temel kavramları ve uygulama teknikleri konusunda bilgilendirmektir. Ayrıca, teorik ve pratik bilgilerin, takım oluşturma ve liderlik geliştirme alanlarında uygulanmasını sağlamak, geleceğin lider ve yöneticileri için algılama, rol ve etkileme kavramlarının önemini vurgulamak, iletişim problem çözme ve çatışma yönetimi konularında bilgilendirmek, insan davranışlarının, diğerleri üzerindeki etkisinin farkına varmalarını sağlayarak, değişim ihtiyacını görebilmelerini sağlamaktır.

Dersin İçeriği

 • Örgütsel Davranışa Giriş / Davranış Bilimleri ve İnsan İlişkileri Yaklaşımının Gelişimi / Yönetsel Açıdan Örgütsel Davranışın Önemi
 • Örgüt İçinde Birey (Bireyin Davranışsal Özellikleri, Bireysel Davranışları Etkileyen Süreçler ve Örgütsel Davranış, Kişilik Kavramı, Yönetim Labirendi ve Davranış Düzlemi, Motivasyon, Bireysel Karar Verme)
 • Grup Kavramı ve Takım Çalışması Sistemleri (Statü ve Rol Kavramları, Grup Dinamiği, Takım Çalışması, İletişim, Liderlik ve Güven, Güç ve Politik Davranış, Çatışma Yönetimi)
 • Örgüt Sistemi (Örgüt Kültürü, Stres Yönetimi, Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme)

Dersin İşlenişi (Kurallar) 

 • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 13 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 40
 • Final Notu: % 60 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

 

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • BAYSAL, A. Can, TEKARSLAN, Erdal, Davranış Bilimleri, 4. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 2004.
 • CAN, Halil, AŞAN, Öznur, AYDIN, Eren Miski, Örgütsel Davranış, Ankara: Arıkan Yayıncılık, 2006.
 • ERDOĞAN, İlhan, İşletmelerde Davranış, 7. Baskı, İstanbul: MİAD Yayınları, 2007.
 • EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 14. Baskı, İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2014.
 • EROĞLU, Feyzullah, Davranış Bilimleri, 10. Baskı, İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2010.
 • GÜNEY, Salih, Davranış Bilimleri, 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
 • GÜNEY, Salih, Örgütsel Davranış, 1. Baskı, Ankara:  Nobel Yayın Dağıtım, 2011.
 • KAYNAK, Turgay, Örgütsel Davranış ve Yönlendirilmesi, İstanbul: Alfa Yayınları, 2005.
 • McSHANE, Steven L., Von GLINOW, Mary Ann, Örgütsel Davranış, Çev: Ayşe GÜNSEL, Serdar BOZKURT, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları, 2016.
 • ÖZKALP, Enver, KIREL, Çiğdem, Örgütsel Davranış, Ankara: Ekin Yayınevi, 2013.
 • ÖZKALP, Enver (Ed.), Davranış Bilimleri, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, 2012.
 • ROBBINS, Stephen, JUDGE, Timothy A., Örgütsel Davranış, Çev: İnci ERDEM (Ed.), Ankara: Nobel Yayınları, 2013.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat, TÜZ, Melek, Örgütsel Psikoloji, 4. Baskı, İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları, 2009.
 • ŞİMŞEK, Şerif, AKGEMCİ, Tahir, ÇELİK, Adnan, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 8. Baskı, Konya: Eğitim Kitabevi, 2014.
 • TEKARSLAN, Erdal, vd., Davranışın Sosyal Psikolojisi, İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları No: 278, 2000.
 • YÜKSEL, Öznur, Davranış Bilimleri, Ankara: Gazi Kitabevi, 2006.

 

Ek Okumalar

 • ADLER, Alfred, İnsan Tabiatını Tanıma, Çev: Ayda YÖRÜKAN, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2000.
 • LEVINSON, Harry, Liderlik Psikolojisi, Çev: Dinç TAYANÇ, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008.
 • ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut (Ed.), KARADAL, Himmet (Ed.), Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Ankara: İlke Yayınevi, 2008.
 • ŞENTURAN, Şermin, Örnek Olaylarla Örgütsel Davranış, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2014.
 • TEVRÜZ, Suna (Ed.), Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, İstanbul: Türk Psikologlar Derneği, 1996.
 • TEVRÜZ, Suna, ARTAN, İnci, BOZKURT, Tülay, Davranışlarımızdan Seçmeler (Örgütsel Yaklaşım), İstanbul: Beta Yayınları, 1999.
 • TINAZ, Pınar, Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, İstanbul: Beta Yayınları, 2005.