Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Uluslararası İşletmecilik YL (International Business)

Uluslararası İşletmecilik

(International Business)

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İşletmecilik

Yüksek Lisans Programı

Güz Yarıyılı

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Zorunlu

Dersin Amacı

Uluslararası işletmecilik, işletmelerin, uluslararasılaşma nedenlerini, sürecini ve uluslararasılaşma faaliyetlerini ve aynı zamanda uluslararası şirketlerin yapı ve işleyişlerini inceleyen bir derstir.

Bu dersin amacı, globalleşme çerçevesinde genişleyen işletmecilik faaliyetleri hakkında bilgi vermek, uluslararası işletmecilik çevresini tanıtmak, işletmelerin uluslararasılaşma nedenleri ve uluslararası pazarlara giriş yöntemlerini açıklamak, çokuluslu şirket yapıları ve uluslararası yönetim faaliyetlerini açıklamaktır.

Ders İçeriği

 • Uluslararası İşletmeciliğe Giriş ve Temel Kavramlar
 • Uluslararası İşletmeciliğin Kapsamı
 • Uluslararası İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi
 • Uluslararası İşletmecilik Teorileri
 • Uluslararası İşletmeciliğe Geçiş Nedenleri
 • Uluslararası İşletmecilik Türleri
 • Uluslararası İşletmeciliği Etkileyen Faktörler
 • Uluslararası Çevre: Politik, Ekonomik, Sosyo-kültürel, Teknolojik, Yasal, Ekolojik
 • Uluslararasılaşma Süreci
 • Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri
 • Uluslararası Yönetim
 • Çokuluslu Şirketler
 • Uluslararası İşletmecilikte Etik ve Sosyal Sorumluluklar
 • Elektronik Ticaret ve Uluslararası İşletmeciliğe Etkileri

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta)
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır
 • Derse aktif katılım esastır

Değerlendirme 

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Yıl İçi Etkinlik (Ara Sınav): % 30
 • Final Sınavı: % 70 etkili olacaktır
 • Geçme Not Ortalaması: 65 (CC)

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • MİRZE, Kadri, Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim, İstanbul: Beta Yayınları, 2018.
 • MUTLU, Esin Can, Uluslararası İşletmecilik: Teori ve Uygulama, İstanbul: Beta Yayınları, 6. Baskı, 2017.
 • YÜKSEL, Öznur, Uluslararası İşletme Yönetimi, Ankara: Gazi Yayınları
 • WILD, John J., WILD, Kenneth, L., Uluslararası İşletmecilik: Küreselleşmenin Zorlukları, Çev: Güler SAĞLAM ARI, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2017.
 • AJAMI, Riad A., et.al., International Business: Theory and Practice, New York: M.E. Sharpe, 2006.
 • BALL, Donald A., et.al., International Business: The Challenge of Global Competition, 9th. Ed., Boston: Irwin, 2004.
 • CZINKOTA, Michael R., RONKAINEN, Ilkka A., MOFFETT, Michael H., Fundamentals of International Business, Canada: South-Western, 2004.
 • DANIELS, John D., RADEBAUGH, Lee H., SULLIVAN, Daniel P., International Business: Environments and Operations, 10th. Ed., New Jersey: Prentice Hall, 2004.
 • HILL, Charles W.L., International Business: Competing in the Global Marketplace, 4th. Ed., Boston, 2003.
 • RUGMAN, Alan M., HODGETTS, Richard M.,I nternational Business, 3rd. Ed., London: Prentice Hall, 2003.
 • SHENKAR, Oded, LUO, Yadong, International Business, New Jersey: Wiley, 2004.

Ek Okumalar

 • DYER, Davis, DALZELL, Frederick, OLGARIO, Rowena, P&G’nin 165 Yıllık Serüveni, çev: Sedat Büyükarslan, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2008.
 • EĞİLMEZ, Mahfi, Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2018.
 • İBAR, Gazanfer, Ünilever Türkiye Tarihi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.
 • JONES, Geoffrey, Unilever’i Yenilemek: Dönüşüm ve Gelenek, Çev: Ümit Şensoy, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2009.
 • SCHULTZ, Howard, Starbucks: Gönlünü İşe Vermek, Çev: Ümit Faruk BİRPINAR, İstanbul: Babil Kültür Yayıncılığı, 2011.