Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Business Ethics and CSR)

İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

(Business Ethics and 

Corporate Social Responsibility)

İşletme Bölümü

5. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Geleceğin yöneticilerine, özellikle günümüzde göz ardı edilen İş Ahlakı kavramını tanıtmak, İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramlarının bir işletmenin başarısı üzerindeki etkilerini açıklamak.

Ders İçeriği

 • Bir Bilim Dalı Olarak Ahlak (Ahlak Kavramı, Ahlakın Diğer Bilim Dalları ile Etkileşimi)
 • Bireysel ve Toplumsal Açıdan Ahlak (Ahlaki Sorunlar ve Etkileri, Doğru Olanı Belirleme)
 • Ahlak Teorileri (Teleolojik Teoriler (Egoizm Teorileri, Erdem Ahlakı, Faydacılık Teorisi), Deontolojik Teoriler (Kant Ahlakı, Haklar Teorisi, Adalet Teorisi, RelativistTeoriler) )
 • İş Ahlakı Kavramı ve Tarihsel Gelişimi (İş Ahlakının Tanımı ve Niteliği, Tarihsel Gelişimi)
 • İşletmelerde Ahlak Yönetimi ve Kurumsallaşma (Yönetsel Açıdan Ahlak, Yöneticilerde İş Ahlakı, İşletmelerde Ahlak Yönetimi, İş Ahlakının Kurumsallaşması, Örgüt Kültürü Açısından İş Ahlakı)
 • Çeşitli Açılardan İş Ahlakının Değerlendirilmesi (Hissedarlar, Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Rakipler, Sivil Toplum Kuruluşları, Devlet)
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişimi, Sosyal Sorumluluk Alanları, Sosyal Sorumluluk Yönetimi
 • İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi
 • Yöneticiler Açısından İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Dersin İşlenişi (Kurallar) 

 • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 12 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 40
 • Final Notu: % 60 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar 

Ders Kitapları

 • AKTAN, Coşkun Can, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İGİAD Yayınları, 2007.
 • ARGÜDEN, Yılmaz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 1.Baskı, İstanbul: AR-GE Danışmanlık A.Ş., Ekim 2002.
 • ARSLAN, Mahmut, İş ve Meslek Ahlakı: Dünya ve Türkiye Örnekleri, 3. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2012.
 • AYDEDE, Ceyda, Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İstanbul: MediaCat Kitapları, Mart 2007.
 • COŞKUN, Gül, Kurumsal Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010.
 • Harvard Business Review, Şirket Ahlakı, Çev: Cemal Engin, İstanbul: MESS Yayınları No: 466, 2005.
 • KOTLER, Philip; LEE, Nancy, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev. Sibel Kaçamak, İstanbul: Mediacat Yayınları, 2013.
 • ÖCAL, Aslan Tolga, İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu: Ahlaki Bir Değerlendirme, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2007.
 • ÖZGEN, Ebru, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, İstanbul: Maviağaç Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.
 • ÖZGENER, Şevki, İş Ahlakının Temelleri: Yönetsel Bir Yaklaşım, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009.
 • PORTER, Michael E.; KRAMER, Mark R, Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu: Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, Çev. Murat Çetinbakış, İstanbul: MESS Yayınları, Aralık 1995.
 • TEVRÜZ, Suna (Ed.), İş Hayatında Etik, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2007.
 • TORLAK, Ömer, Pazarlama Ahlakı: Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi, 4.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.
 • BOYLAN, Michael, Ethical Issues in Business, Fort Worth: Harcourt Brace, 1995.
 • CRANE, Andrew, MATTEN, Dirk,Business Ethics, New York: Oxford University Press, 2004.
 • De GEORGE, Richard T., Business Ethics, New Jersey: Prentice Hall, 2009.
 • FREDERICK, William C, Corporation Be Good!: The Story of Corporate Social Responsibility, USA: Dog Ear Publishing, 2006.
 • HARRISON, Michael R., An Introduction to Business and Management Ethics, New York: Palgrave Macmillian, 2005.
 • HAWKINS, David, Corporate Social Responsibility: Balancing Tomorrow’s Sustainability and Today’s Profitability, New York: Palgrave Macmillam St. Martin’s Press, 2006.
 • TREVINO, Linda K., NELSON, Katherine A., Managing Business Ethics: Straight Talk About How to Do it Right, USA: John Wiley & Sons, 2010.

Ek Okumalar

 • ARSLAN, Mahmut, Etkileşenler, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2007.
 • BAKAN, Joel, Şirket: Kar ve Güç Peşindeki Patolojik Kurum, Çev: Rahmi ÖĞDÜL, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007.
 • DURKHEIM, Emile, Meslek Ahlakı, Çev: M. Karasan, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, 1986.
 • SEN, Amartya, Etik ve Ekonomi, Çev: Ali SÜHA, İstanbul: Doğan Kitap, 2003.
 • WEBER, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev: Milay KÖKTÜRK, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2011.
 • SMITH, Adam,The Theory of Moral Sentiments, FQ Classiscs, 2007.