Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Proje Yönetimi (TZY) YL (Project Management)

Proje Yönetimi

(Project Management)

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tedarik Zinciri Yönetimi

Yüksek Lisans Programı

Bahar Yarıyılı

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Günümüzde yöneticilerin birçoğu, yaptıkları faaliyetler gereği proje bazlı çalışmaktadırlar. Özellikle bir proje ekibinden sorumlu olan yöneticiler için, proje yönetiminin temel kavramlarını ve kullanılan teknikleri bilmek günümüzde bir zorunluluk haline gelmektedir.

Bu dersin amacı, tedarik zinciri yönetiminde proje yönetimi tekniklerini açıklamak, proje organizasyonu ve ekibin yönetimi hakkında bilgi vermek ve bir projenin başından sonuna kadar geçen süreçleri tanıtmaktır. Ders kapsamında, proje ekiplerinin sıklıkla kullandıkları Microsoft MS Project 2010 programı anlatılarak süreçler hakkında basit çözümler üretilmeye çalışılacaktır.

Ders İçeriği

 • Proje Yönetimine Giriş (Proje, Proje Yönetimi ve Proje Yöneticisi Kavramı, Tanım, Özellikleri ve Proje Yaşam Döngüsü)
 • Proje Organizasyonu ve Proje Ekibinin Yönetimi (Proje Organizasyon Yapısı, Proje Organizasyonunun Oluşturulması, Proje Yöneticisi ve Özellikleri, Proje Ekibinin Oluşturulması, Proje Yönetiminde Paydaşlar)
 • Proje Seçimi (Proje Seçim Modelleri, Fizibilite Analizi)
 • Faaliyet Planı Oluşturma (Projede Planlama Süreci)
 • Proje Sürelerinin Tahminlenmesi (Tahminleme Teknikleri)
 • Proje Bütçeleme ve Maliyet Tahmini (Proje Bütçesinin Hazırlanması, Maliyet Tahminleme, Projenin Finansal Analizi, Kar ve Maliyetlerin Karşılaştırılması, Nakit Akımının Oluşturulması)
 • Proje Yönetiminde Programlama (Proje Programının Oluşturulması, Proje Programının Gecikme Sorunları, Programlama Teknikleri (PERT, CPM, Gantt) )
 • Risk Yönetimi (Risk Kavramı, Risklerin Sınıflandırılması, Risk Yönetim Süreci (Riskin Tanımlanması, Riskin Değerlendirilmesi, Riske Tepki Geliştirme, Riskin Kontrolü), Risklerden Kaçınma)
 • Proje Kontrolü (Proje Kontrol Süreci, Kontrol Problemleri)
 • Proje Kapanışı (Proje Sonucunun Değerlendirilmesi)
 • MS Project Tanıtımı ve Kullanım Teknikleri

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

İ.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Md. 52/d gereği yıl sonu değerlendirmesinde:

 • Ara Sınav Notu: % 30
 • Final Notu: % 70 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • —, Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu), 6. Baskı, İstanbul: Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği (PMI TR), 2018.
 • DİRLİK, Yakup, Microsoft Project 2016, 6. Baskı, İstanbul: KODLAB Yayınları, 2017.
 • ERSOY, Mesiha Saat, Proje Yönetimi: Temel Kavramlar ve Araçlar, Ankara: İmaj Yayıncılık, 2014.
 • HAZIR, Öncü, ERYILMAZ, Utkan, HAFIZOĞLU, Mustafa, Proje Yönetimi: Analitik Yaklaşımlar, On Ofset, 2014.
 • İLTİR, Cenk, Project ile Proje Yönetimi ve Planlama, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017.
 • KERZNER, Harold, Proje Yönetimi 2.0, Çev: Levent GÖKTEM, Optimist Yayınları, 2017.
 • PORTNEY, Stanley E., Proje Yönetimi for Dummies, Çev: Utku Umut Bulsun, İstanbul: Doğan Kitap, 2012.
 • AYERS, James B., Supply Chain Project Management, St. Lucie Press, 2004.
 • BADIRU, Adedeji, vd., Industrial Project Management: Concepts, Tools, and Techniques, CRC Press, 2008.
 • GARDINER, Paul. D., Project Management: A Strategic Planning Approach, New York: Palgrave MacMillan, 2005.
 • KERZNER, Harold, Project Management, 10. Ed., Wiley, 2009.
 • KERZNER, Harold, Project Management Best Practices: Achieving Global Excellence, 3. Ed., Wiley, 2014.
 • LARSON, Erik W., GRAY, Clifford, F., Project Management: The Managerial Process, 6. Ed., New York: McGraw Hill, 2014.
 • MANTEL, Samuel J., et. al., Project Management in Practice, 4. Ed., Wiley, 2011.
 • MEREDITH, Jack R., MANTEL, Samuel J., Project Management: A Managerial Approach, 7. Ed., Wiley, 2009.
 • PINTO, Jeffrey K., Project Management : Achieving Competitive Advantage, 2. Ed., Pearson Education, 2010.

Ek Okumalar

 • CHATFIELD, Carl S., JOHNSON, Timothy, Microsoft Project 2010 Step by Step, Washington: Microsoft Press, 2010.
 • NEWTON, Richard, Adım Adım Proje Yönetimi, çev: İlker GÜLFİDAN, İstanbul: Optimist Yayınları, 2010.
 • STOVER, Teresa S., Microsoft Project 2010 Inside Out, California: Microsoft Press, 2011.
 • Harvard Business Review, Proje Yönetimi, çev: Cemal ENGİN, İstanbul: MESS Yayınları, No: 462, 2005.
 • LUECKE, Richard, Proje Yönetimi, çev: Ümit ŞENSOY, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, No. 1640, 2009.
 • TEKİR, Gökrem, Proje Yönetimi: Kavramları – Metodolojisi ve Uygulamaları, İstanbul: Çağlayan Kitabevi, 2006.