Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Uluslararası Örgütsel Davranış YL (International Organizational Behavior)

Uluslararası Örgütsel Davranış

(International Organizational Behavior)

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İşletmecilik

Yüksek Lisans Programı

Bahar Yarıyılı

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Bu derste, geleceğin yönetici adaylarının ihtiyaç duyabilecekleri davranış becerilerinin verilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, uluslararası yönetici özellikleri ve uluslararası ortamlarda çalışanların kültürel farklılıkları ve bunların davranışlara yansıması incelenecektir.

Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası işletmelerde sıkça karşılaşılan örgütsel davranış konuları hakkındaki duyarlılıklarını artırmak ve kültürel farklılıkların çalışanların davranışlarına ve bunların performans üzerindeki etkilerini incelemektir.

Ders İçeriği

 • Örgütsel Davranışa Giriş ve Temel Kavramlar
 • Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi
 • Yönetsel Açıdan Örgütsel Davranışın Önemi
 • Bireyin Davranışsal Özellikleri ve Kültürel Farklılaşma
 • Kültürel Farklılıkların Yönetimi
 • Çokuluslu Şirketlerde Motivasyon
 • Etik Davranış
 • Global Karar Alma
 • Çok Kültürlü Takımlar
 • Kültürlerarası İletişim
 • Global Liderlik
 • Çatışma Yönetimi
 • Global Yöneticiler ve Davranışsal Özellikleri

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 30
 • Final Notu: % 70 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

İletişim Platformu

https://groups.yahoo.com/neo/groups/uaorgutseldavranis2

(Dersi etkin şekilde izleyebilmek için lütfen üye olunuz)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • BARUTÇUGİL, İsmail, Kültürler Arası Farklılıkların Yönetimi, İstanbul: Kariyer Yayınları, 2011.
 • BARUTÇUGİL, İsmail, Kültürler Arası Yönetim, İstanbul: Kariyer Yayınları, 2011.
 • CAN, Halil, AŞAN, Öznur, AYDIN, Eren Miski, Örgütsel Davranış, Ankara: Arıkan Yayıncılık, 2006.
 • EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 12. Baskı, İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2010.
 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat, TÜZ, Melek, Örgütsel Psikoloji, Eskişehir, 2005.
 • ROBBINS, Stephen P., JUDGE, Timothy A., Örgütsel Davranış, 14. Basımdan Çeviri, Çev.: İnci ERDEM (Ed.), Ankara: Nobel Yayınevi, 2012.
 • SARGUT, Selami A., Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, 3. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi, 2010.
 • ŞİŞMAN, Mehmet, Örgütler ve Kültürler, Ankara: Pegem A Yayınları, 2002.
 • ADLER, Nancy J., International Dimensions of Organizational Behavior, 5th. Ed., Canada: South-Western, 2008.
 • BEAMER, Linda, VARNER, Iris, Intercultural Communication in the Global Workplace, 2nd. Ed., New York: McGraw-Hill, 2001.
 • BOWDITCH, James L., BUONO, Anthony F., A Premier on Organizational Behavior, 5th. Ed., New York: John Wiley & Sons, 2001.
 • CHAMPOUX, Joseph E., Organizational Behavior: Integrating Individuals, Groups and Organizations, 3rd. Ed., Ohio: Thomson South-Western, 2006.
 • DAFT, Richard L., NOE, Raymond A., Organizational Behavior, Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001.
 • FRANCESCO, Anne Marie, International Organizational Behavior, 2nd. Ed., Prentice Hall, 2004.
 • GESTELAND, Richard R., Cross-Cultural Business Behavior, 4th. Ed., Denmark: Copenhagen Business School Press, 2002.
 • HARRIS, Philip R., MORAN, Robert T., MORAN, Sarah V., Managing Cultural Differences, 6th. Ed., USA: Butterwoth-Heinemann, 2004.
 • LANE, Henry W., et.al., International Management Behavior: Leading with a Global Mindset, 6th. Ed., USA: Wiley, 2009.
 • LUTHANS, Fred, Organizational Behavior, 10th. Ed., New York: McGraw-Hill, 2005.
 • McFRANKLIN, Dean, SWEENY, Paul, International Organizational Behavior, New York: Routledge, 2013.
 • MEAD, Richard., International Management: Cross-Cultural Dimensions,  Ed., USA: Wiley-Blackwell, 2004.
 • ROBBINS, Stephen P., JUDGE, Timothy A., Organizational Behavior, 14th. Ed., New Jersey: Prentice-Hall, 2011.

Ek Okumalar

 • ÖZDEVECİOĞLU, Mahmut, KARADAL, Himmet (Eds.), Örgütsel Davranışta Seçme Konular, Ankara: İlke Yayınevi, 2008.
 • HAMPDEN-TURNER, Charles, TROMPENAARS, Alfons, Kapitalizmin Yedi Kültürü, Çev: Füsun DORUKER, İstanbul: Sabah Kitapları, 1995.
 • HALVERSON, Claire B., TIRMIZI, S. Aqeel (Eds.), Effective Multicultural Teams: Theory and Practice, Springer, 2008.
 • HOFSTEDE, Geert, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations, 2nd. Ed., London: Sage Publications, 2001.
 • HOFSTEDE, Geert, HOFSTEDE, Gert Jan, MINKOV, Michael, Cultures and Organizations: Software of the Mind – Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival, 3rd. Ed., New York: McGraw-Hill, 2010.
 • MEYER, Erin, The Culture Map: Küresel Ticaretin Görünmez Sınırlarını Aşmak, Çev: Pınar ŞENGÖZER, Türk Hava Yolları Yayınları, 2015.
 • TROMPENAARS, Fons, HAMPDEN-TURNER, Charles, Küresel İş Yönetimi ve Kültürel Çeşitlilik, Çev: Zülfü DİCLELİ, İstanbul: Anadolu Grubu Yayınları, 1998.